Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Privacystatement In Verbinding

Psychotherapiepraktijk In Verbinding, Amrah van Til, gevestigd te Zuidlaren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60965282, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Amrah van Til met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Amrah van Til persoonsgegevens verwerkt:
1. (potentiële) patiënten;
2. bezoekers aan de praktijk Amrah van Til;
3. bezoekers van inverbinding.nu, Amrah van Til;
4. deelnemers aan bijeenkomsten van Amrah van Til;
5. sollicitanten;
6. alle overige personen die met Amrah van Til contact opnemen of van wie Amrah van Til persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk In Verbinding, Amrah van Til, verwerkt persoonsgegevens die:
1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Amrah van Til zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

Doeleinden verwerking

Amrah van Til verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten, maken van afspraken en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd. Dit contact kan zowel mondeling, schriftelijk, telefonisch, via skype als via apps plaatsvinden;
3. het verbeteren van de praktijkwebsite In Verbinding;
4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond

Amrah van Til verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of wanneer er gevaar dreigt voor betrokkene of een ander.

Verwerkers

Amrah van Til kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Amrah van Til persoonsgegevens verwerken. Amrah van Til sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt

Persoonsgegevens delen met derden

Amrah van Til deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Amrah van Til deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Amrah van Til geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Amrah van Til ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

Amrah van Til bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Amrah van Til hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt en een machtiging voor vernietiging van het dossier is getekend;
2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement

Amrah van Til kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van In Verbinding gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Amrah van Til te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Amrah van Til door een e-mailbericht te sturen naar info@inverbinding.nu
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Amrah van Til persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Amrah van Til door een e-mailbericht te sturen naar info@inverbinding.nu. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de NFG of in speciale gevallen tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).